Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro klienty se smlouvami podepsanými před 15. 4. 2018. Novější smlouvy se řídí aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami.

Všeobecné obchodní podmínky platné pro stávající klienty

společnosti DATAWEPS s.r.o. pro produkty DATAWEPS sjednané podle § 1751 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke smlouvám o poskytování služeb pomocí aplikací společností DATAWEPS s.r.o. (aplikace SocialWatch, Beed, Azor, apod.)

Poskytovatel: DATAWEPS s.r.o., Brno, Husovice, Nováčkova 401/53, PSČ: 614 00, email: smlouvy@dataweps.cz, Bankovní spojení: 1012111044/5500 Spisová značka: C 4160 vedená u Krajského soudu v Brně /dále jen „DATAWEPS“ nebo „poskytovatel“/

článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky /dále také jen „obchodní podmínky“/ obchodní společnosti DATAWEPS upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem a korporací v rámci jejich podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu jejich podnikání /dále jen „zákazník“/, vzniklé v souvislosti nebo na základě jednotlivých smluv a/nebo specifikací o poskytování služeb pomocí aplikací poskytovatele (např. aplikace SocialWatch, Beed, Azor, apod.) /dále jen „Smlouva“/.
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě nebo jiná ujednání mezi smluvními stranami mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Změněné podmínky vyhlásí poskytovatel vhodným způsobem na internetových stránkách www.dataweps.cz, stejně jako ve své provozovně. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Uzavřením Smlouvy zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky (uzavřením Smlouvy a/nebo Specifikace) upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená Smlouva je poskytovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách poskytovatele www.dataweps.cz, dále jsou odeslány zákazníkovi v PDF souboru elektronickou poštou jako součást návrhu Smlouvy, je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem.

článek 2
Předmět smlouvy

 1. Předmětem Smlouvy je závazek DATAWEPS poskytovat zákazníkovi službu vymezenou a detailně specifikovanou ve Smlouvě.
 2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde k podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami, či okamžikem, kdy dojde k emailovému potvrzení návrhu smlouvy a/nebo specifikace zákazníkem.

článek 3
Registrace zákazníka, zřízení uživatelského účtu

 1. Pro správné poskytování služeb je zákazníkovi registrován účet v aplikaci, jejíž poskytování žádá a jejíž přesná specifikace je vyjádřena Smlouvou /dále jen „Aplikace“/.
 2. Na základě registrace účtu zákazníka může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které zákazník obdrží v mailu.
 4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde k podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami, či okamžikem, kdy dojde k emailovému potvrzení návrhu Smlouvy zákazníkem.
 5. V případě, že je ze strany zákazníka nutné poskytnutí jeho součinnosti k zahájení poskytování zvolených služeb v rámci Aplikace (např. dodáním vstupních podkladů, přístupových údajů, úhrada ceny za poskytované služby apod.), neposkytnutí této potřebné součinnosti ze strany zákazníka není důvodem k odložení zahájení fakturace objednané služby.

článek 4
Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy

 1. Služby budou poskytovatelem zákazníkovi poskytovány po dobu účinnosti Smlouvy. Poskytování služeb však může být poskytovatelem přerušeno:
  1. po dobu trvání překážky na straně poskytovatele, která objektivně znemožňuje poskytování některé ze služeb stanovené smlouvou, nebo
  2. v dalších případech, v nichž to umožňuje Smlouva nebo tyto obchodní podmínky.
 2. Poskytovatel má právo poskytování služeb jednostranně ukončit a od smlouvy bez dalšího odstoupit v případě, že prodlení zákazníka bude znamenat podstatné porušení povinností ze smlouvy nebo obchodních podmínek vyplývajících. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
  1. prodlení zákazníka s jakoukoli platbou po dobu delší než 15 kalendářních dnů, nebo
  2. opakované neplnění povinností daných Smlouvou, obchodními podmínkami nebo dalšími smluvními dokumenty, nebo
  3. používání poskytované služby v rozporu se Smlouvou, s těmi obchodními podmínkami nebo platnými právními předpisy, dobrými mravy a obecně sdílenými etickými hodnotami.
 3. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v písm. b) a/nebo c) nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části uhrazené ceny za poskytování služeb.
 4. Poskytovatel i zákazník jsou oprávněni smlouvu ukončit výpovědí, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla druhé straně doručena výpověď.

článek 5
Odměna /cena/ za poskytování služeb, platební podmínky

 1. Zákazník se zavazuje uhradit DATAWEPS cenu za poskytované služby dle Smlouvy, a to ve výši uvedené ve Smlouvě (dle vybraného cenového balíčku).
 2. Cena za poskytnuté produkty a služby je zákazníkovi účtována zpravidla měsíčně, nedohodnou-li se strany jinak, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného společností DATAWEPS. Faktura je splatná 10, slovy deset, dnů po jejím doručení zákazníkovi.
 3. Zákazník udělil uzavřením smlouvy DATAWEPSu souhlas k zasílání daňových dokladů (faktur) v elektronické podobě, elektronickou cestou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Elektronicky vyhotovené faktury jsou smluvními stranami považovány za faktury plnohodnotné.
 4. V případě prodlení zákazníka s úhradou odměny má poskytovatel právo zákazníkovi přestat poskytovat služby dle Smlouvy. Zákazníkovi nebudou ze strany poskytovatele poskytovány služby dle Smlouvy až do doby než platbu, s jejíž úhradou se ocitl v prodlení, zákazník, včetně případného příslušenství, zaplatí. Omezení nebo přerušení poskytování služeb ze strany poskytovatele v důsledku porušení povinností zákazníka nezbavuje zákazníka povinnosti uhradit sjednané platby ani nedává právo na náhradu případných škod.
 5. Chybné vyúčtování služeb může zákazník uplatnit do 30 dnů po jeho obdržení. V opačném případě uznává zákazník výši vyfakturované částky jako svůj závazek vůči poskytovateli.
 6. Zákazník se zavazuje uhradit poskytovateli veškerou škodu způsobenou tomuto případným porušením smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

článek 6
Doručování

 1. Vzájemná komunikace a doručování písemností budou přednostně probíhat prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu smlouvy@dataweps.cz. Každá emailová zpráva se má za doručenou druhé smluvní straně dnem jejího odeslání, nebude-li adresátem zprávy prokázáno, že tato byla doručena později. Rovněž je možné i osobní doručování – v takovém případě je nutné potvrzení zákazníka o převzetí s uvedením data, jména, příjmení, případně firmy, s jeho podpisem.
 2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpožďováno.
 3. Bude-li písemnost zasílána doporučenou poštou a nebude-li na adrese uvedené ve Smlouvě písemnost převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato písemnost vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, a to se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání písemnosti.

článek 7
Povinnosti z vadného plnění

 1. Zákazník je povinen plnění, které má vady, bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů po výskytu této vady, písemně uplatnit u poskytovatele. V písemném oznámení zákazník uvede své identifikační údaje a srozumitelně vylíčí, v čem spatřuje vadu. DATAWEPS vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu v nejkratších možných lhůtách odpovídajících složitosti, technické a administrativní náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději do 30 dní ode dne jejího doručení.
 2. V případě, že zákazník uplatní vady včas, má nárok požadovat prodloužení doby užívání o dobu, po kterou bylo plnění vadné. Neuplatní-li zákazník vady v souladu s předcházejícím odstavcem tohoto článku, jeho nárok zaniká.
 3. Zákazník má povinnost informovat DATAWEPS o všech změnách svých údajů týkajících se poskytovaného produktu a související služby. V případě, že zákazník poruší tuto povinnost, DATAWEPS neodpovídá za vady či škody způsobené zákazníkovi v důsledku dodání nepřesných informací na základě podkladů, jež zákazník prokazatelně poskytl DATAWEPS jako poslední platné.

článek 8
Odpovědnost za škodu, smluvní pokuty

 1. DATAWEPS odpovídá zákazníkovi za škodu, která mu vznikla porušením povinností ze strany DATAWEPS v rozsahu stanoveném následujícími ustanoveními, pokud DATAWEPS neprokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími zcela nebo zčásti jeho odpovědnost.
 2. Smluvní strany se před uzavřením Smlouvy dohodly, že úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako následek porušení povinností DATAWEPS, může činit maximálně částku odpovídající částce sjednané za produkt, u kterého došlo k porušení stanovené povinnosti.
 3. V případě, že zákazník neoznámí DATAWEPS písemně vady ve lhůtě, ve které je oprávněn uplatnit vady podle článku 7, odstavce 1 těchto obchodních podmínek, má se za to, že nesplnil svou zákonnou povinnost a DATAWEPS není povinen nahradit škodu, která vznikla v souvislosti s tímto nesplněním povinnosti, a to zejména škodu vzniklou do doby splnění povinnosti informovat o vzniku nebo možnosti vzniku škodné události.
 4. DATAWEPS neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky produktů a služeb způsobené přerušením přívodu el. energie, výpadky serverů apod.
 5. DATAWEPS neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedostupnosti služby z důvodu technické závady nebo poruchy serveru, nezapříčiněné poskytovatelem. DATAWEPS dále neodpovídá za škody vzniklé výpadky či odstavením služeb nutných k aktualizaci či změnám poskytovaných služeb.
 6. DATAWEPS neodpovídá za chování zákazníků ani jejich způsob využívání dodávaných produktů a služeb, a to zejména takovými způsoby, které nejsou v souladu s těmito obchodními podmínkami či zákonem, ani za škody a újmy vzniklé na základě nesprávného výkladu a užití dat či informací v produktech nebo službách poskytovatelem dodaných. DATAWEPS neodpovídá za dočasnou či trvalou ztrátu, zničení či poškození dat mimo těch dat, která již byla ze sledovaných zdrojů získána a poskytovatelem zálohována.
 7. Zákazník je povinen chránit své přístupové údaje do Aplikace (jméno a heslo). DATAWEPS neodpovídá za jakékoliv zneužití či ztrátu přístupových údajů. DATAWEPS se zavazuje poskytnout zákazníkovi emailovou podporu na adrese podpora@dataweps.cz v pracovních dnech od 9:00 hod. do 17:00 hod.
 8. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou poskytovateli v případě porušení povinnosti obsažených v těchto obchodních podmínkách v rozsahu § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 9. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny za službu dle Smlouvy je DATAWEPS oprávněn účtovat zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení z dlužné částky. Nárok na náhradu nákladů tím není dotčen.

článek 9
Souhlas se zpracováním a uveřejněním údajů, změny údajů

 1. Zákazník poskytuje souhlas se zpracováním svých osobních či identifikačních údajů (osobní a identifikační údaje dále společně jen „údaje“) za účelem dodávání produktů a služeb DATAWEPS a dále s využitím těchto údajů pro marketingové účely, zasílání obchodních sdělení a anketní průzkum.
 2. Údaje zákazníka jsou zpracovávány elektronicky. Zákazník byl seznámen rovněž s informacemi a svými právy v rozsahu dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., tedy zejména s tím, že poskytnutí jeho souhlasu je dobrovolné, že má v souladu se zákonem právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Změny a aktualizace osobních a identifikačních údajů v průběhu trvání i po skončení Smlouvy lze provádět e-mailem na adrese smlouvy@dataweps.cz.
 3. Zákazník je oprávněn kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů podle tohoto článku obchodních podmínek doporučeným dopisem adresovaným DATAWEPS odvolat. Má-li odvolání za následek snížení nebo znemožnění rozsahu plnění ze strany DATAWEPS, nemá zákazník nárok na žádnou kompenzaci a je povinen uhradit sjednané služby v plné výši dle smlouvy.
 4. Při uzavírání Smlouvy má zákazník právo se vyjádřit, zda si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu.
 5. V případě, že zákazník poskytne DATAWEPS přístupy a přístupové údaje ke službám a produktům třetích stran za účelem jejich využití v produktech či službách DATAWEPS dle společné dohody, považují se tyto údaje a přístup do služeb a produktů třetích stran a informace v těchto službách obsažené za důvěrné a DATAWEPS není oprávněn je využívat jinak než v rozsahu nutném k zajištění dodávání produktů či služeb zákazníkovi v domluveném rozsahu.
 6. Souhlasy zákazníka podle tohoto článku obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po skončení platnosti smlouvy mezi DATAWEPS a zákazníkem.
 7. Zákazník souhlasí s využitím loga a/nebo názvu firmy zákazníka pro reklamní a propagační účely služeb a produktů DATAWEPS, zejména za účelem zveřejnění referencí v síti Internet. Zákazník tímto uděluje DATAWEPSu časově, územně i množstevně neomezenou licenci k užití loga a názvu firmy zákazníka ke všem způsobům užití, které dovoluje autorský zákon České republiky. DATAWEPS není povinen licenci využít.

článek 10
Důvěrné informace, povinnost mlčenlivosti

 1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se druhé smluvní strany, o nichž se dozví v rámci plnění dle Smlouvy a to obchodní informace, koncepty produktů, funkcionality služby, cen produktů, jakož i o veškerých dalších skutečnostech a informacích, zejména obchodní a technické povahy, které byly nebo budou smluvní straně sděleny druhou smluvní stranou při anebo v souvislosti se Smlouvou, a které zároveň nejsou veřejně známé nebo dostupné, a o nichž lze zároveň důvodně předpokládat, že na jejich utajení má sdělující Smluvní strana zájem /dále jen „Důvěrné informace“/. Všechny tyto informace a údaje, poskytnuté písemně, verbálně nebo v jiné formě, mají důvěrný charakter, v případě, že je nelze považovat za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 NOZ. Kterákoliv smluvní strana se zavazuje zachovávat rovněž mlčenlivost o skutečnostech a informacích, které druhá Smluvní strana výslovně označila za Důvěrné informace prostřednictvím poznámky „Tajné“, „Důvěrné“, „Obchodní tajemství“ či obdobně. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Důvěrné informace není nutné výslovně označovat, avšak za účelem vyloučení pochybností o charakteru informací je jejich označení vhodné, a to zejména v případech, kdy by nemusel být charakter informací jednoznačně zřejmý.
 2. Každá ze smluvních stran se zavazuje zajistit, aby nedošlo k úniku, zveřejnění a šíření Důvěrných informací a zavazuje se chránit tajnost Důvěrných informací. Každá ze smluvních stran se zavazuje vynaložit maximální úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tajnost Důvěrných informací druhé smluvní strany byla důsledně dodržována jejími zaměstnanci i třetími osobami, které případně k plnění účelu spolupráce použije. Použije-li některá ze smluvních stran k plnění třetí osoby, je oprávněna zpřístupnit jí Důvěrné informace pouze v rozsahu nezbytně nutném pro jí poskytované plnění a je rovněž povinna zavázat třetí osobu povinností mlčenlivosti v rozsahu těchto obchodních podmínek. Za porušení povinností třetí osobou odpovídá smluvní strana, která jí Důvěrné informace zpřístupnila.
 3. Smluvní strany se zavazují, že Důvěrné informace použijí výlučně pro plnění dle Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují nakládat s Důvěrnými informacemi dle tohoto článku obchodních podmínek nejen po celou dobu platnosti a účinnosti Smlouvy, ale i po jejím ukončení, a to po celou dobu, po kterou nebudou Důvěrné informace veřejně známé a dostupné.
 4. Závazky obsažené ve Smlouvě nebo v těchto obchodních podmínkách se nevztahují na Důvěrné informace, které:
  1. jsou v době jejich poskytnutí veřejně dostupné, nebo které se po jejich poskytnutí stanou oprávněně a bez porušení této Smlouvy dostupnými veřejnosti.
  2. nezávisle vznikly nebo byly nezávisle nabyty stranou, která je původně jako důvěrné obdržela.
  3. je příjemce informací povinen poskytnout podle právních předpisů či na základě rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy, a to za předpokladu, že tato strana okamžitě po vzniku této právní povinnosti oznámila druhé straně danou skutečnost (nebrání-li jí v tom platné právní předpisy nebo rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy) a učinila u zpřístupňovaných informací taková opatření, aby byla u zpřístupňovaných informací zajištěna ochrana v maximální míře přípustné danými právními předpisy nebo rozhodnutím orgánu veřejné správy.
 5. Na žádost smluvní strany, jejíž Důvěrné informace byly zveřejněny, je druhá Smluvní strana povinna prokázat existenci důvodu zveřejnění informací. Dále se Smluvní strany zavazují k tomu, že omezí šíření Důvěrné informace či údaje pouze na ty zaměstnance, kteří se musí přímo zúčastnit na vzájemné spolupráci smluvních stran.
 6. V případě porušení kterékoliv povinnosti stanovené v tomto článku obchodních podmínek se smluvní strana, která neporušila uvedenou povinnost, může domáhat po smluvní straně, která povinnost porušila, smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč /slovy: padesát tisíc korun českých/ za každý případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Náhrada případné škody není sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty dotčena.

článek 11
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.05.2017 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.