Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro nové klienty od 15. 4. 2018. Pro dřívější sjednané smlouvy platí předchozí Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti DATAWEPS services s.r.o. pro produkty poskytované společností DATAWEPS services sjednané podle § 1751 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke smlouvám o poskytování služeb pomocí aplikací společností DATAWEPS services s.r.o. (aplikace Beed, Azor, TrendLucid apod.)

Poskytovatel: DATAWEPS services s.r.o., Brno, Husovice, Nováčkova 401/53, PSČ: 614 00, email: smlouvy@dataweps.com, Bankovní spojení: 2536370105/2600 Spisová značka: C 81688 vedená u Krajského soudu v Brně, /dále jen „DATAWEPS services“ nebo „poskytovatel“/

článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky /dále také jen „obchodní podmínky“/ obchodní společnosti DATAWEPS services upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem a korporací v rámci jejich podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu jejich podnikání /dále jen „zákazník“/, vzniklé v souvislosti nebo na základě jednotlivých smluv a/nebo specifikací o poskytování služeb pomocí aplikací poskytovatele (např. aplikace Beed, Azor, TrendLucid apod.) /dále jen „Smlouva“/.
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě nebo jiná ujednání mezi smluvními stranami mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Změněné podmínky vyhlásí poskytovatel vhodným způsobem na internetových stránkách www.dataweps.com/cs/, stejně jako ve své provozovně. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Uzavřením Smlouvy zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky (uzavřením Smlouvy a/nebo Specifikace) upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená Smlouva je poskytovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách poskytovatele www.dataweps.com/cs/, dále jsou odeslány zákazníkovi v PDF souboru elektronickou poštou jako součást návrhu Smlouvy, je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem.

článek 2
Předmět smlouvy

 1. Předmětem Smlouvy je závazek DATAWEPS services poskytovat zákazníkovi službu vymezenou a detailně specifikovanou ve Smlouvě.
 2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde k podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami, či okamžikem, kdy dojde k emailovému potvrzení návrhu smlouvy a/nebo specifikace zákazníkem.

článek 3
Registrace zákazníka, zřízení uživatelského účtu

 1. Pro správné poskytování služeb je zákazníkovi registrován účet v aplikaci, jejíž poskytování žádá a jejíž přesná specifikace je vyjádřena Smlouvou /dále jen „Aplikace“/.
 2. Na základě registrace účtu zákazníka může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které zákazník obdrží v mailu.
 4. V případě, že je ze strany zákazníka nutné poskytnutí jeho součinnosti k zahájení poskytování zvolených služeb v rámci Aplikace (např. dodáním vstupních podkladů, přístupových údajů, úhrada ceny za poskytované služby apod.), neposkytnutí této potřebné součinnosti ze strany zákazníka není důvodem k odložení zahájení fakturace objednané služby.

článek 4
Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy

 1. Služby budou poskytovatelem zákazníkovi poskytovány po dobu účinnosti Smlouvy. Poskytování služeb však může být poskytovatelem přerušeno:
  1. po dobu trvání překážky na straně poskytovatele, která objektivně znemožňuje poskytování některé ze služeb stanovené smlouvou, nebo
  2. v dalších případech, v nichž to umožňuje Smlouva nebo tyto obchodní podmínky.
 2. Poskytovatel má právo poskytování služeb jednostranně ukončit a od smlouvy bez dalšího odstoupit v případě, že prodlení zákazníka bude znamenat podstatné porušení povinností ze smlouvy nebo obchodních podmínek vyplývajících. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
  1. prodlení zákazníka s jakoukoli platbou po dobu delší než 15 kalendářních dnů, nebo
  2. opakované neplnění povinností daných Smlouvou, obchodními podmínkami nebo dalšími smluvními dokumenty, nebo
  3. používání poskytované služby v rozporu se Smlouvou, s těmi obchodními podmínkami nebo platnými právními předpisy, dobrými mravy a obecně sdílenými etickými hodnotami.
 3. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v písm. b) a/nebo c) nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části uhrazené ceny za poskytování služeb.
 4. Poskytovatel i zákazník jsou oprávněni smlouvu ukončit výpovědí, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla druhé straně doručena výpověď.

článek 5
Odměna /cena/ za poskytování služeb, platební podmínky

 1. Poskytovatel po podepsání Smlouvy a těchto obchodních podmínek vystaví zákazníkovi proforma fakturu na požadovanou službu ve smyslu Smlouvy.
 2. Cena služby a výpočet ceny služby pro účely proforma faktury a fakturace jsou stanoveny na základě Smlouvy.
 3. Zákazník se zavazuje uhradit společnosti DATAWEPS services cenu za poskytované služby dle Smlouvy, a to ve výši stanované na základě Smlouvy.
 4. Na základě zaplacení této proforma faktury v plné výši může poskytovatel spustit zákazníkem požadovanou službu.
 5. Služba je spouštěna první, nebo patnáctý den v měsíci. V případě, že tento den je nepracovní den, služba bude spuštěna nejbližší pracovní den.
 6. V případě, že má být služba spuštěna patnáctý den v měsíci, je vystavena první proforma faktura na zbývající dobu do konce měsíce. Další proforma faktury jsou vystavovány na celý měsíc.
 7. Do 15 dnů od zaplacení proforma faktury je poskytovatel povinnen poslat zákazníkovi zálohový daňový doklad k této platbě.
 8. Na začátku každého měsíce je vypočítána, ve smyslu ceníku, cena odebrané služby a vystavena faktura za odebrané služby, která je přiřaditelná k proforma faktuře. V případě nedoplatku zákazníka je zákazníkovi vystavena dodatečná faktura za dodané služby. O případný přeplatek je ponížená další proforma faktura.
 9. Výše proforma faktury je odhadnuta na základě reálného využití služeb klientem v předcházejících měsících a s ohledem na sezónní faktory a další relevantní vstupy. V případě první, případně druhé, proforma faktury, je její výše stanovena na základě Smlouvy, případně komunikací mezi poskytovatelem a zákazníkem.
 10. Zákazník udělil uzavřením Smlouvy společnosti DATAWEPS services souhlas k zasílání daňových dokladů (faktur) v elektronické podobě, elektronickou cestou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Elektronicky vyhotovené faktury jsou smluvními stranami považovány za faktury plnohodnotné.
 11. Chybné vyúčtování služeb může zákazník uplatnit do 30 dnů po jeho obdržení. V opačném případě uznává zákazník výši vyfakturované částky jako svůj závazek vůči poskytovateli.
 12. V případě prodlení zákazníka s úhradou odměny má poskytovatel právo zákazníkovi přestat poskytovat služby dle Smlouvy. Zákazníkovi nebudou ze strany poskytovatele poskytovány služby dle Smlouvy až do doby než platbu, s jejíž úhradou se ocitl v prodlení, zákazník, včetně případného příslušenství, zaplatí. Omezení nebo přerušení poskytování služeb ze strany poskytovatele v důsledku porušení povinností zákazníka nezbavuje zákazníka povinnosti uhradit sjednané platby ani nedává právo na náhradu případných škod.

článek 6
Doručování

 1. Vzájemná komunikace a doručování písemností budou přednostně probíhat prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu smlouvy@dataweps.com. Každá emailová zpráva se má za doručenou druhé smluvní straně dnem jejího odeslání, nebude-li adresátem zprávy prokázáno, že tato byla doručena později. Rovněž je možné i osobní doručování – v takovém případě je nutné potvrzení zákazníka o převzetí s uvedením data, jména, příjmení, případně firmy, s jeho podpisem.
 2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpožďováno.
 3. Bude-li písemnost zasílána doporučenou poštou a nebude-li na adrese uvedené ve Smlouvě písemnost převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato písemnost vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, a to se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání písemnosti.

článek 7
Povinnosti z vadného plnění

 1. Zákazník je povinen plnění, které má vady, bezodkladně, nejpozději však do 4 dnů po výskytu této vady, písemně uplatnit u poskytovatele. V písemném oznámení zákazník uvede své identifikační údaje a srozumitelně vylíčí, v čem spatřuje vadu. DATAWEPS services vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu v nejkratších možných lhůtách odpovídajících složitosti, technické a administrativní náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději do 30 dní ode dne jejího doručení.
 2. V případě, že zákazník uplatní vady včas, má nárok požadovat prodloužení doby užívání o dobu, po kterou bylo plnění vadné. Neuplatní-li zákazník vady v souladu s předcházejícím odstavcem tohoto článku, jeho nárok zaniká.
 3. Zákazník má povinnost informovat DATAWEPS services o všech změnách svých údajů týkajících se poskytovaného produktu a související služby. V případě, že zákazník poruší tuto povinnost, DATAWEPS services neodpovídá za vady či škody způsobené zákazníkovi v důsledku dodání nepřesných informací na základě podkladů, jež zákazník prokazatelně poskytl DATAWEPS services jako poslední platné.

článek 8
Odpovědnost za škodu, smluvní pokuty

 1. DATAWEPS services odpovídá zákazníkovi za škodu, která mu vznikla porušením povinností ze strany DATAWEPS services v rozsahu stanoveném následujícími ustanoveními, pokud DATAWEPS services neprokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími zcela nebo zčásti jeho odpovědnost.
 2. Smluvní strany se před uzavřením Smlouvy dohodly, že úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako následek porušení povinností DATAWEPS services, může činit maximálně částku odpovídající dvouměsíční průměrné částce sjednané za produkt, u kterého došlo k porušení stanovené povinnosti.
 3. V případě, že zákazník neoznámí DATAWEPS services písemně vady ve lhůtě, ve které je oprávněn uplatnit vady podle článku 7, odstavce 1 těchto obchodních podmínek, má se za to, že nesplnil svou zákonnou povinnost a DATAWEPS services není povinen nahradit škodu, která vznikla v souvislosti s tímto nesplněním povinnosti, a to zejména škodu vzniklou do doby splnění povinnosti informovat o vzniku nebo možnosti vzniku škodné události.
 4. DATAWEPS services neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky produktů a služeb způsobené přerušením přívodu el. energie, výpadky serverů apod.
 5. DATAWEPS services neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedostupnosti služby z důvodu technické závady nebo poruchy serveru, nezapříčiněné poskytovatelem. DATAWEPS services dále neodpovídá za škody vzniklé výpadky či odstavením služeb nutných k aktualizaci či změnám poskytovaných služeb.
 6. DATAWEPS services neodpovídá za chování zákazníků ani jejich způsob využívání dodávaných produktů a služeb, a to zejména takovými způsoby, které nejsou v souladu s těmito obchodními podmínkami či zákonem, ani za škody a újmy vzniklé na základě nesprávného výkladu a užití dat či informací v produktech nebo službách poskytovatelem dodaných. DATAWEPS services neodpovídá za dočasnou či trvalou ztrátu, zničení či poškození dat mimo těch dat, která již byla ze sledovaných zdrojů získána a poskytovatelem zálohována.
 7. Zákazník je povinen chránit své přístupové údaje do Aplikace (jméno a heslo). DATAWEPS services neodpovídá za jakékoliv zneužití či ztrátu přístupových údajů. DATAWEPS services se zavazuje poskytnout zákazníkovi emailovou podporu na adrese podpora@dataweps.com v pracovních dnech od 9:00 hod. do 17:00 hod.
 8. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou poskytovateli v případě porušení povinnosti obsažených v těchto obchodních podmínkách v rozsahu § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 9. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny za službu dle Smlouvy je DATAWEPS services oprávněn účtovat zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení z dlužné částky. Nárok na náhradu nákladů tím není dotčen.

článek 9
Souhlas se zpracováním a uveřejněním údajů, změny údajů

 1. Zákazník poskytuje souhlas se zpracováním svých osobních či identifikačních údajů (osobní a identifikační údaje dále společně jen „údaje“) za účelem dodávání produktů a služeb DATAWEPS services a dále s využitím těchto údajů pro marketingové účely, zasílání obchodních sdělení a anketních průzkumů.
 2. Údaje zákazníka jsou zpracovávány elektronicky. Zákazník byl seznámen rovněž s informacemi a svými právy v rozsahu dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., tedy zejména s tím, že poskytnutí jeho souhlasu je dobrovolné, že má v souladu se zákonem právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Změny a aktualizace osobních a identifikačních údajů v průběhu trvání i po skončení Smlouvy lze provádět e-mailem na adrese smlouvy@dataweps.com.
 3. Zákazník je oprávněn kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů podle tohoto článku obchodních podmínek doporučeným dopisem adresovaným DATAWEPS services odvolat. Má-li odvolání za následek snížení nebo znemožnění rozsahu plnění ze strany DATAWEPS services, nemá zákazník nárok na žádnou kompenzaci a je povinen uhradit sjednané služby v plné výši dle smlouvy.
 4. Při uzavírání Smlouvy má zákazník právo se vyjádřit, zda si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu.
 5. V případě, že zákazník poskytne DATAWEPS services přístupy a přístupové údaje ke službám a produktům třetích stran za účelem jejich využití v produktech či službách DATAWEPS services dle společné dohody, považují se tyto údaje a přístup do služeb a produktů třetích stran a informace v těchto službách obsažené za důvěrné a DATAWEPS services není oprávněn je využívat jinak než v rozsahu nutném k zajištění dodávání produktů či služeb zákazníkovi v domluveném rozsahu.
 6. Souhlasy zákazníka podle tohoto článku obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po skončení platnosti smlouvy mezi DATAWEPS services a zákazníkem.
 7. Zákazník souhlasí s využitím loga a/nebo názvu firmy zákazníka pro reklamní a propagační účely služeb a produktů DATAWEPS services, zejména za účelem zveřejnění referencí v síti Internet. Zákazník tímto uděluje společnosti DATAWEPS services časově, územně i množstevně neomezenou licenci k užití loga a názvu firmy zákazníka ke všem způsobům užití, které dovoluje autorský zákon České republiky. DATAWEPS services není povinen licenci využít.

článek 10
Důvěrné informace, povinnost mlčenlivosti

 1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se druhé smluvní strany, o nichž se dozví v rámci plnění dle Smlouvy a to obchodní informace, koncepty produktů, funkcionality služby, cen produktů, jakož i o veškerých dalších skutečnostech a informacích, zejména obchodní a technické povahy, které byly nebo budou smluvní straně sděleny druhou smluvní stranou při anebo v souvislosti se Smlouvou, a které zároveň nejsou veřejně známé nebo dostupné, a o nichž lze zároveň důvodně předpokládat, že na jejich utajení má sdělující Smluvní strana zájem /dále jen „Důvěrné informace“/. Všechny tyto informace a údaje, poskytnuté písemně, verbálně nebo v jiné formě, mají důvěrný charakter, v případě, že je nelze považovat za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 NOZ. Kterákoliv smluvní strana se zavazuje zachovávat rovněž mlčenlivost o skutečnostech a informacích, které druhá Smluvní strana výslovně označila za Důvěrné informace prostřednictvím poznámky „Tajné“, „Důvěrné“, „Obchodní tajemství“ či obdobně. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Důvěrné informace není nutné výslovně označovat, avšak za účelem vyloučení pochybností o charakteru informací je jejich označení vhodné, a to zejména v případech, kdy by nemusel být charakter informací jednoznačně zřejmý.
 2. Každá ze smluvních stran se zavazuje zajistit, aby nedošlo k úniku, zveřejnění a šíření Důvěrných informací a zavazuje se chránit tajnost Důvěrných informací. Každá ze smluvních stran se zavazuje vynaložit maximální úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tajnost Důvěrných informací druhé smluvní strany byla důsledně dodržována jejími zaměstnanci i třetími osobami, které případně k plnění účelu spolupráce použije. Použije-li některá ze smluvních stran k plnění třetí osoby, je oprávněna zpřístupnit jí Důvěrné informace pouze v rozsahu nezbytně nutném pro jí poskytované plnění a je rovněž povinna zavázat třetí osobu povinností mlčenlivosti v rozsahu těchto obchodních podmínek. Za porušení povinností třetí osobou odpovídá smluvní strana, která jí Důvěrné informace zpřístupnila.
 3. Smluvní strany se zavazují, že Důvěrné informace použijí výlučně pro plnění dle Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují nakládat s Důvěrnými informacemi dle tohoto článku obchodních podmínek nejen po celou dobu platnosti a účinnosti Smlouvy, ale i po jejím ukončení, a to po celou dobu, po kterou nebudou Důvěrné informace veřejně známé a dostupné.
 4. Závazky obsažené ve Smlouvě nebo v těchto obchodních podmínkách se nevztahují na Důvěrné informace, které:
  1. jsou v době jejich poskytnutí veřejně dostupné, nebo které se po jejich poskytnutí stanou oprávněně a bez porušení této Smlouvy dostupnými veřejnosti.
  2. nezávisle vznikly nebo byly nezávisle nabyty stranou, která je původně jako důvěrné obdržela.
  3. je příjemce informací povinen poskytnout podle právních předpisů či na základě rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy, a to za předpokladu, že tato strana okamžitě po vzniku této právní povinnosti oznámila druhé straně danou skutečnost (nebrání-li jí v tom platné právní předpisy nebo rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy) a učinila u zpřístupňovaných informací taková opatření, aby byla u zpřístupňovaných informací zajištěna ochrana v maximální míře přípustné danými právními předpisy nebo rozhodnutím orgánu veřejné správy.
 5. Na žádost smluvní strany, jejíž Důvěrné informace byly zveřejněny, je druhá Smluvní strana povinna prokázat existenci důvodu zveřejnění informací. Dále se Smluvní strany zavazují k tomu, že omezí šíření Důvěrné informace či údaje pouze na ty zaměstnance, kteří se musí přímo zúčastnit na vzájemné spolupráci smluvních stran.
 6. V případě porušení kterékoliv povinnosti stanovené v tomto článku obchodních podmínek se smluvní strana, která neporušila uvedenou povinnost, může domáhat po smluvní straně, která povinnost porušila, smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč /slovy: padesát tisíc korun českých/ za každý případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Náhrada případné škody není sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty dotčena.

článek 11
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15.04.2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.