Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. července 2023

1. Úvodní ustanovení

1.1. Dataweps

1.1.1. DATAWEPS services s.r.o. je datová firma vyvíjející nástroje pro online retail segment, umožňující automatizaci práce, kdy se na základě lidmi nastavených pravidel a dostupných dat nástroj rozhoduje sám ve prospěch klienta.  

 

1.2. Působnost Podmínek

1.2.1. Tyto Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniklé na základě jednotlivých Specifikací o poskytování služeb pomocí Aplikací Poskytovatele (dále jen „Specifikace“).

1.2.2. Odchylná ujednání ve Specifikaci mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

1.2.3. Podmínky jsou odesílány Zákazníkovi ve formátu .pdf, popř. v jiném formátu umožňujícím zobrazení textové podoby Podmínek a jejich jednoduchou archivaci, nebo odkaz na internetovou stránku, kde je možné se seznámit se zněním Podmínek prostřednictvím e-mailové adresy spolu se Specifikací jako součást Smlouvy (dále jen “Smlouva”).

1.2.4. Uzavřením Smlouvy Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, a s jejich zněním souhlasí. 
1.3. Výklad pojmů
1.3.1. Aplikace – nástroje pro online retail segment poskytované Poskytovatelem, např. aplikace Beed, Azor, TrendLucid apod.;

1.3.2. Podmínky – tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti DATAWEPS services s.r.o., dostupné na Všeobecné obchodní podmínky;

1.3.3. Poskytovatel – DATAWEPS services s.r.o., se sídlem Nováčkova 401/53, 614 00 Brno – Husovice, IČO 026 02 059, DIČ CZ02602059;

1.3.4. Přístupové údaje – uživatelské jméno a heslo, které Zákazník obdrží e-mailem při registraci uživatelského účtu v požadované Aplikaci; 

1.3.5. Smlouva – soupis přesných Specifikací sjednané mezi Poskytovatelem a Zákazníkem;

1.3.6. Specifikace – upřesnění podmínek poskytování služeb pomocí Aplikací Poskytovatele;

1.3.7. Zákazník – právnická osoba objednávající služby Poskytovatele v rámci její podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu jejího podnikání.

2. Registrace 

2.1. Pro správné poskytování služeb je Zákazníkovi registrován účet v Aplikaci, jejíž poskytování žádá.

2.2. Na základě registrace uživatelského účtu může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen Přístupovými údaji, které Zákazník obdrží prostřednictvím e-mailové adresy.

3. Práva a povinnosti ze Smlouvy, odstoupení od Smlouvy

3.1. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Zákazníkovi službu vymezenou a detailně specifikovanou ve Smlouvě.

3.2. Smlouva se vždy sjednává na dobu určitou maximálně však na 24 měsíců, kdy minimální doba trvání Smlouvy činí 6 po sobě jdoucích měsíců.  Po uplynutí doby trvání Smlouvy v případě zájmu Zákazníka na dalším poskytování služeb je nutné výslovně sjednat prodloužení. Smlouva se neprodlužuje automaticky.

3.3. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde k výslovnému potvrzení návrhu Smlouvy Zákazníkem prostřednictvím e-mailové komunikace vedené z e-mailové adresy Zákazníka.

3.4. Na základě uzavřené Smlouvy je Poskytovatel povinen poskytnout Zákazníkovi přístup k Aplikaci, která je předmětem Smlouvy. 

3.5. Zákazník má na základě uzavřené Smlouvy povinnost zaplatit Poskytovateli cenu za poskytované služby.

3.6. Aktuální cena služby je vždy uvedena ve Specifikacích, které jsou součástí Smlouvy. 

3.7. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně zvýšit cenu služby o průměrnou roční míru inflace, kterou zveřejní Český statistický úřad, a to vždy do 1. dubna roku následujícího po roce, za který je průměrná roční míra inflace vyhlášená.

3.8. Uzavřením Smlouvy Zákazník souhlasí se zasíláním daňových dokladů (faktur) v elektronické podobě, elektronickou cestou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Elektronicky vystavené faktury jsou smluvními stranami považovány za faktury plnohodnotné.

3.9. Cena za poskytnuté produkty a služby je Zákazníkovi účtována zpravidla měsíčně, nedohodnou-li se strany jinak, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Poskytovatelem.

3.10. Chybné vyúčtování služeb může Zákazník uplatnit do 30 dnů po jeho obdržení. V opačném případě Zákazník uznává výši vyfakturované částky jako svůj závazek vůči Poskytovateli.

3.11. Služby budou Poskytovatelem Zákazníkovi poskytovány po dobu účinnosti Smlouvy. Poskytování služeb však může být Poskytovatelem přerušeno:

  • po dobu trvání překážky na straně Poskytovatele, která objektivně znemožňuje poskytování některé ze služeb stanovené Smlouvou, nebo
  • v dalších případech, v nichž to umožňuje Smlouva nebo tyto Podmínky.

3.12. Poskytovatel má právo poskytování služeb jednostranně ukončit a od Smlouvy bez dalšího odstoupit v případě, že prodlení Zákazníka bude znamenat podstatné porušení povinností ze Smlouvy nebo Podmínek vyplývajících. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

  • prodlení zákazníka s jakoukoliv platbou po dobu delší než 15 kalendářních dnů, nebo
  • opakované neplnění povinností daných Smlouvou, Podmínkami nebo dalšími smluvními dokumenty, nebo
  • používání poskytované služby v rozporu se Smlouvou, s těmito Podmínkami nebo platnými právními předpisy, dobrými mravy a obecně sdílenými etickými hodnotami.

3.13. V případě prodlení Zákazníka s úhradou ceny za poskytované služby má Poskytovatel právo Zákazníkovi přestat poskytovat služby dle Smlouvy. Zákazníkovi nebudou ze strany poskytovatele poskytovány služby dle Smlouvy až do doby než platbu, s jejíž úhradou se ocitl v prodlení, Zákazník, včetně případného příslušenství, zaplatí. Omezení nebo přerušení poskytování služeb ze strany Poskytovatele v důsledku porušení povinností zákazníka nezbavuje Zákazníka povinnosti uhradit sjednanou cenu, nedává ani právo na náhradu případných škod.

3.14. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 3.12. nevzniká Zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části uhrazené ceny za poskytování služeb.

3.15. Poskytovatel i Zákazník jsou oprávněni Smlouvu ukončit výpovědí, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla druhé straně doručena výpověď.

4. Odpovědnost za škodu

4.1. Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi za škodu, která mu vznikla porušením povinností ze strany Poskytovatele v rozsahu stanoveném následujícími ustanoveními, pokud Poskytovatel neprokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími zcela nebo zčásti jeho odpovědnost.

4.2. Smluvní strany se před uzavřením Smlouvy dohodly, že úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako následek porušení povinností Poskytovatele, může činit maximálně částku odpovídající dvouměsíční průměrné částce sjednané za produkt, u kterého došlo k porušení stanovené povinnosti.

4.3. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky produktů a služeb způsobené přerušením přívodu el. energie, výpadky serverů apod.

4.4. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedostupnosti služby z důvodu technické závady nebo poruchy serveru, nezapříčiněné poskytovatelem. Poskytovatel dále neodpovídá za škody vzniklé výpadky či odstavením služeb nutných k aktualizaci či změně poskytovaných služeb.

4.5. Poskytovatel neodpovídá za chování Zákazníků ani jejich způsob využívání dodávaných produktů a služeb, a to zejména takovými způsoby, které nejsou v souladu s těmito Podmínkami či zákonem, ani za škody a újmy vzniklé na základě nesprávného výkladu a užití dat či informací v produktech nebo službách dodaných Poskytovatelem. Poskytovatel neodpovídá za dočasnou či trvalou ztrátu, zničení či poškození dat mimo těch dat, která již byla ze sledovaných zdrojů získána a Poskytovatelem zálohována.

4.6. Zákazník je povinen chránit své Přístupové údaje do Aplikace. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv zneužití či ztrátu Přístupových údajů. 

4.7. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou Poskytovateli v případě porušení povinnosti obsažených v těchto Podmínkách v rozsahu § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4.8. V případě prodlení Zákazníka s úhradou ceny za službu dle Smlouvy je Poskytovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení z dlužné částky. Nárok na náhradu nákladů tím není dotčen.

5. Důvěrné informace, povinnost mlčenlivosti

5.1. Důvěrné informace

5.1.1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se druhé smluvní strany, o nichž se dozví v rámci plnění dle Smlouvy a to obchodní informace, koncepty produktů, funkcionality služby, cen produktů, jakož i o veškerých dalších skutečnostech a informacích, zejména obchodní a technické povahy, které byly nebo budou smluvní straně sděleny druhou smluvní stranou při anebo v souvislosti se Smlouvou, a které zároveň nejsou veřejně známé nebo dostupné, a o nichž lze zároveň důvodně předpokládat, že na jejich utajení má sdělující Smluvní strana zájem (dále jen „Důvěrné informace“). 

5.1.2. Všechny tyto informace a údaje, poskytnuté písemně, verbálně nebo v jiné formě, mají důvěrný charakter, v případě, že je nelze považovat za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 NOZ. 

5.1.3. Kterákoliv smluvní strana se zavazuje zachovávat rovněž mlčenlivost o skutečnostech a informacích, které druhá Smluvní strana výslovně označila za Důvěrné informace prostřednictvím poznámky „Tajné“, „Důvěrné“, „Obchodní tajemství“ či obdobně. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Důvěrné informace není nutné výslovně označovat, avšak za účelem vyloučení pochybností o charakteru informací je jejich označení vhodné, a to zejména v případech, kdy by nemusel být charakter informací jednoznačně zřejmý.

 

5.2. Nakládání s Důvěrnými informacemi

5.2.1. Každá ze smluvních stran se zavazuje zajistit, aby nedošlo k úniku, zveřejnění a šíření Důvěrných informací a zavazuje se chránit tajnost Důvěrných informací minimálně stejným způsobem, jakým chrání své obchodní tajemství, vždy však způsobem obvyklým pro ochranu obchodního tajemství.

5.2.2. Každá ze smluvních stran se zavazuje vynaložit maximální úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tajnost Důvěrných informací druhé smluvní strany byla důsledně dodržována jejími zaměstnanci i třetími osobami, které případně k plnění účelu spolupráce použije. Použije-li některá ze smluvních stran k plnění třetí osoby, je oprávněna zpřístupnit jí Důvěrné informace pouze v rozsahu nezbytně nutném pro jí poskytované plnění a je rovněž povinna zavázat třetí osobu povinností mlčenlivosti v rozsahu těchto obchodních podmínek. Za porušení povinností třetí osobou odpovídá smluvní strana, která jí Důvěrné informace zpřístupnila.

5.2.3. Smluvní strany se zavazují, že Důvěrné informace použijí výlučně pro plnění dle Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují nakládat s Důvěrnými informacemi dle tohoto článku Podmínek nejen po celou dobu platnosti a účinnosti Smlouvy, ale i po jejím ukončení, a to po celou dobu, po kterou nebudou Důvěrné informace veřejně známé a dostupné.

 

5.3. Zpřístupnění Důvěrných informací

5.3.1. Závazky obsažené ve Smlouvě nebo v těchto obchodních podmínkách se nevztahují na Důvěrné informace, které:

  • jsou v době jejich poskytnutí veřejně dostupné, nebo které se po jejich poskytnutí stanou oprávněně a bez porušení této Smlouvy dostupnými veřejnosti.
  • nezávisle vznikly nebo byly nezávisle nabyty stranou, která je původně jako důvěrné obdržela.
  • je příjemce informací povinen poskytnout podle právních předpisů či na základě rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy, a to za předpokladu, že tato strana okamžitě po vzniku této právní povinnosti oznámila druhé straně danou skutečnost (nebrání-li jí v tom platné právní předpisy nebo rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy) a učinila u zpřístupňovaných informací taková opatření, aby byla u zpřístupňovaných informací zajištěna ochrana v maximální míře přípustné danými právními předpisy nebo rozhodnutím orgánu veřejné správy.

5.3.2.Na žádost smluvní strany, jejíž Důvěrné informace byly zveřejněny, je druhá Smluvní strana povinna prokázat existenci důvodu zveřejnění informací. 

5.3.3. Dále se Smluvní strany zavazují k tomu, že omezí šíření Důvěrné informace či údaje pouze na ty zaměstnance, kteří se musí přímo zúčastnit na vzájemné spolupráci smluvních stran.

 

5.4. Sankční ujednání

5.4.1. V případě porušení kterékoliv povinnosti stanovené v tomto článku obchodních podmínek se smluvní strana, která neporušila uvedenou povinnost, může domáhat po smluvní straně, která povinnost porušila, smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý případ porušení povinnosti. 

5.4.2. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv Smluvní pokuta dle těchto Podmínek je splatná do 15 dní ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Náhrada případné škody není sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty dotčena.

5.4.3. Strany se dohodly, že výše Smluvní pokuty je přiměřená se zřetelem k hodnotě a významu poskytnutých informací a je v souladu s dobrými mravy. 

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Změna Podmínek

6.1.1. Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci Poskytovatele se Zákazníkem, možnosti a způsoby uzavírání Smluv, ale také z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných Poskytovatelem.

6.1.2. Provede-li Poskytovatel změny Podmínek, je povinen to oznámit Zákazníkům alespoň 15 dní přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek ve formě e-mailu zaslaného na jejich aktuální e-mailové adresy. Součástí oznámení bude rovněž znění Podmínek ve formátu .pdf, popř. v jiném formátu umožňujícím zobrazení textové podoby Podmínek a jejich jednoduchou archivaci, nebo odkaz na internetovou stránku, kde je možné se seznámit se zněním Podmínek. Zákazník je oprávněn změny Podmínek odmítnout, a to písemně dopisem zaslaným na adresu Poskytovatele, nebo do datové schránky Poskytovatele, případně ve formě e-mailu zaslaného na kontaktní e-mailovou adresu Poskytovatele. Neodmítne-li Zákazník změny Podmínek do doby, než nová verze Podmínek nabude účinnosti, má se za to, že nové znění (novou verzi) Podmínek akceptoval a s ní souhlasí; to platí pouze tehdy, pokud se Zákazník mohl s novou verzí Podmínek včas seznámit.

6.1.3. Sdělí-li Zákazník Poskytovateli způsobem dle čl. 6.1.2, že nové změny Podmínek neakceptoval, uplatní se na veškeré právní vztahy, do té doby vzniklé mezi Poskytovatelem a Zákazníkem původní znění Podmínek. V takovém případě končí registrace takového Zákazníka uplynutím doby 15 dní od přijetí oznámení o neakceptování změny Podmínek.

6.2. Vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí těmito Podmínkami a právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

6.3. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek.

6.4. Tyto Podmínky jsou Zákazníkům poskytnuty v textové podobě ve smyslu § 1819 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jsou dostupné na adrese https://www.dataweps.com/cs/o-nas/vseobecne-obchodni-podminky/ Zákaznici jsou oprávněni si pořizovat jejich kopie pro vlastní potřebu, formou kopírování textu, stažení .pdf z webových stránek Poskytovatele nebo pořízení printscreenů.

6.5. Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem 1.7.2023.