Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

1. Správce osobních údajů

Osobní údaje spravuje firma Dataweps s.r.o. se sídlem Nováčkova 401/53, 614 00 Brno Husovice, IČ 44962738, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 4160 (dále i jako „správce”). Správce zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále i jako GDPR).

2. Zpracovávané osobní údaje

Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s marketingovými aktivitami správce, vyplněním formuláře na dataweps.cz nebo přihlášením se na školení organizováno správcem. Jedná se zejména o údaje: jméno a příjmení nebo název společnosti, e-mail, telefonní číslo, fakturační údaje společnosti a případné osobní údaje uvedené v sekci poznámka ve formulářích.

3. Účel zpracování osobních údajů

Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro marketingové účely společnosti Dataweps, neposkytuje je třetím stranám. Osobní údaje získané prostřednictvím formuláře na webových stránkách (www.dataweps.com) společnosti Dataweps jsou využívány ke kontaktováni zájemců o produkty a služby společnosti Dataweps.

4. Právní základ zpracování osobních údajů

Vámi poskytnuté údaje budou zpracovávány pouze na základě vámi uděleného souhlasu. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům je zcela dobrovolný, avšak je nezbytný, aby vám mohli být zasílány individuální nabídky produktů a služeb společnosti Dataweps. Bez takto uděleného souhlasu není možné individuální nabídky produktů a služeb poskytovat.

5. Délka zpracování osobních údajů

Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat pro dobu 3 let od udělení souhlasu, nebo dokud tento souhlas neodvoláte.

6. Přístup k osobním údajům

K vámi poskytnutým údajům mají ve firmě Dataweps přístup pouze vybraní zástupci marketingového oddělení. Všichni zaměstnanci jsou vázaní smlouvou o mlčenlivosti a nesmějí využít vámi poskytnuté údaje k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny.

7. Vaše práva související s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu ke vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo na informace o zpracování vašich osobních údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu či doplnění osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo podat stížnost na Úřad pro Ochranu osobních údajů;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; a
 • další práva stanovená v obecném nařízení GDPR

8. Odvolání souhlasu a kontaktování společnosti

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že jej můžete kdykoliv odvolat. V případě, že se rozhodnete svůj souhlas s dalším zpracováním vašich osobních údajů odvolat, nebo budete mít jakýkoliv dotaz ohledně ochrany osobních údajů, kontaktujte správce na e-mailové adrese osobni.udaje@dataweps.cz nebo písemně na adrese Dataweps s.r.o., Nováčkova 401/53, 614 00 Brno Husovice.

V této souvislosti je potřebné vás upozornit, že správce může vyžadovat, aby jste vhodným způsobem prokázal/a svou totožnost, aby si mohl ověřit vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, aby bylo zamezeno přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.